Tổng hợp các loại tài sản là tài sản riêng của vợ hoặc chồng

Việc xác định tài sản là tài sản riêng của vợ hoặc chồng thì phải dựa vào 03 yếu tố chính gồm: Nguồn gốc tài sản, thời điểm tạo lập tài sản, thỏa thuận xác lập tài sản giữa vợ chồng.

Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp liên quan đến tài sản giữa vợ chồng và/hoặc giữa vợ, chồng với người thứ ba thì việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ cồng là hết sức quan trọng.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tài sản riêng của vợ chồng được xác định như sau:

Tổng hợp các loại tài sản là tài sản riêng của vợ hoặc chồng Tổng hợp các loại tài sản là tài sản riêng của vợ hoặc chồng

Print Friendly, PDF & Email

Đặt hẹn tư vấn


    Tagged: none tag .

    Bài viết liên quan: