Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh một trong các hàng hóa, dịch vụ sau phải thực hiện đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung:

 1. Cung cấp dịch vụ, hàng hóa gồm cung cấp điện sinh hoạt;
 2. Cung cấp nước sinh hoạt;
 3. Truyền hình trả tiền;
 4. Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;
 5. Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước);
 6. Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau);
 7. Dịch vụ truy nhập internet;
 8. Vận chuyển hành khách đường hàng không;
 9. Vận chuyển hành khách đường sắt;
 10. Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp;
 11. Bảo hiểm nhân thọ.

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 • Bước 1:
 • Trường hợp đăng ký: Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, hàng hóa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp đăng ký lại: Khi pháp luật thay đổi làm thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; khi tổ chức, cá nhân kinh doanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: cấp Biên nhận hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Công thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương xem xét và thông báo về việc chấp thuận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và gửi cho tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Trường hợp không chấp thuận đăng ký, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không chấp thuận.

 • Bước 4: 

Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Công thương hoặc có thể đăng ký dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện.

3. CÁCH THỨC NỘP:

Trực tiếp tại Sở Công thương hoặc gửi qua đường bưu điện.

4. HỒ SƠ:

 • Thành phần hồ sơ, gồm:
 • Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (theo mẫu Phụ lục – Thông tư 10/2013/TT-BCT);
 • Dự thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
 • Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

5. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. CƠ QUAN THỰC HIỆN:

Sở Công thương.

7. PHÍ, LỆ PHÍ:

Không.

8. KẾT QUẢ:

Văn bản chấp thuận Đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

9. YÊU CẦU:

 • Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12.
 • Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau.

10. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 • Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 • Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục hành hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
 • Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
 • Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
 • Thông tư 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

11. ĐÍNH KÈM:

Print Friendly, PDF & Email
Tagged: none tag .